Norg (Drenthe)
06 1533 5598
info@stichtingnorgermarktconcours.nl

Privacy statement

Wat gebeurd er met de beeld- en geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens de evenementen van Stichting Norgermarkt Concours?

De beeld- en geluidsopnames die in opdracht van de organisatie gemaakt worden tijdens de evenementen van Stichting Norgermarkt Concours worden gebruikt op de website of op social media zoals Facebook, Instagram, of YouTube. Daarnaast kan het ook zijn dat onze mediapartner opnames maken die gebruikt worden op hun media kanalen en mogelijk zelfs voor radio en/of televisie.

Meer informatie hierover vind u in het privacy statement hieronder.

Hoe zit het eigenlijk met de privacy van de bezoekers van de evenementen van Stichting Norgermarkt Concours?

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. In het Privacy Statement is na te lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom. Deze kunt u hieronder lezen.

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT EVENEMENTEN STICHTING NORGERMARKT CONCOURS

Het ringsteken, Nationaal tuigpaardenconcours en regionaal tuigpaarden concours (hierna: evenementen) worden georganiseerd door Stichting Norgermarkt Concours, Bergakker 7, 9331VB Norg. Stichting Norgermarkt Concours respecteert de privacy van haar bezoekers van de website https://www.stichtingnorgermarktconcours.nl/ (hierna: de website) en/of het evenement. Bezoekers zijn alle personen en bedrijven die het evenement of de website bezoeken, zowel op uitnodiging als door verkoop van toegangskaarten.

Stichting Nogermarkt Concours draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens

door of vanwege de evenementen van Stichting Norgermarkt Concours en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld

websites of apps waarnaar Stichting Nogermarkt Concours op haar Website naar verwijst.

Artikel 2 Identiteit Stichting Norgermarkt Concours

2.1 Stichting Norgermarkt Concours respecteert de privacy van haar Bezoekers. Stichting Norgermarkt Concours draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van

persoonsgegevens door of vanwege de evenementen van Stichting Norgermarkt Concours.

2.3 Het postadres van Stichting Norgermarkt Concours is Bergakker 7, 9331VB Norg. Stichting Norgermarkt Concours is bereikbaar via het e-mailadres: info@stichtingnorgermarktconcours.nl. De evenementen vinden jaarlijks plaats aan, Ringsteken; het Oosteind, Nationaal Tuigpaardenconcours; het evenemententerrein Norg (sportvelden Gomos) en Regionaal Tuipaardencocours; op de Brinkhofweide.

2.4 Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede

dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke

voorwaarde.

Artikel 3 Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Norgermarkt Concours?

3.1 Bij de aanschaf van tickets voor de evenementen kan de Bezoeker (al dan niet door de

betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en

telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Stichting Norgermarkt Concours dan van de

(voor)verkooporganisatie verkrijgt.

3.2 Daarnaast kan Stichting Norgermarkt Concours persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Stichting Norgermarkt Concours geplaatste bestellingen via de Website.

3.3 Ook kunnen door Stichting Norgermarkt Concours surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

3.4 Tijdens de evenementen kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door

Stichting Norgermarkt Concours of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van de evenementen, al dan niet door cameratoezicht.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1 Stichting Norgermarkt Concours gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan de evenementen of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2 Stichting Norgermarkt Concours kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

a. ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste

persoon;

b. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets;

c. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

4.3 Stichting Norgermarkt Concours of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten)

maken tijdens de evenementen. Deze opnamen kan Stichting Norgermarkt Concours gebruiken op de Website of ter promotie van de evenementen via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de

mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie.

4.4 Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Stichting Norgermarkt Concours ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt

voor het herstellen van de systemen bij een storing.

4.5 De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven

Omschreven.

Artikel 5 Sociale Netwerken

5.1 Op de Website van de evenementen staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale

netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de

betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Stichting Norgermarkt Concours geen invloed.

5.2 De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de

verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy

beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Artikel 6 Beeld- en/of Geluidsopnamen

Stichting Norgermarkt Concours of een mediapartner kan ter promotie en/of registratie van de evenementen beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Landbouwshow Opmeer en/of mediapartner(s), zonder dat Stichting Norgermarkt Concours of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 7 Bewaartermijn

Stichting Norgermarkt Concours bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 8 Inzage, correctie en verzet

8.1 De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Stichting Norgermarkt Concours over de juiste

persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Stichting Norgermarkt Concours via het e-mailadres

info@stichtingnorgermarktconcours.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde

gegevens door Stichting Norgermarkt Concours, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

8.2 Via het e-mailadres info@stichtingnorgermarktconcours.nl kan de Bezoeker toestemming voor

het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig

gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

8.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Norgermarkt Concours of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 Delen en doorgifte van gegevens

9.1 Stichting Norgermarkt Concours is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met partijen die Stichting Norgermarkt Concours inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van het Evenement.

9.2 Stichting Norgermarkt Concours kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Stichting Norgermarkt Concours rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

9.3 Omdat Stichting Norgermarkt Concours bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in

opdracht van Stichting Norgermarkt Concours producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders

aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Stichting Norgermarkt Concours die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Stichting Norgermarkt Concours heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Artikel 10 Beveiligen

10.1 Stichting Norgermarkt Concours neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

10.2 Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van

door Stichting Norgermarkt Concours verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@stichtingnorgermarktconcours.nl.

Artikel 11 Wijzigingen

11.1 Stichting Norgermarkt Concours behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Stichting Norgermarkt Concours de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website.

11.2 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@stichtingnorgermarktconcours.nl.